راه حل های بسته بندی پایدار:اکو بیشتر و زباله کمتر

بطری پلاستیکی

 • Skincare Packaging Set

  ست بسته بندی مراقبت از پوست

  ما می توانیم طراحی آثار هنری و خدمات قالب را با تیم طراح داخلی و کارگاه قالب ارائه دهیم، اشکال مختلف ظروف و طراحی چاپ را می توان بنا به درخواست شما سفارشی کرد.
 • Acrylic Skincare Packaging Set

  ست بسته بندی مراقبت از پوست اکریلیک

  ما می توانیم طراحی آثار هنری و خدمات قالب را با تیم طراح داخلی و کارگاه قالب ارائه دهیم، اشکال مختلف ظروف و طراحی چاپ را می توان بنا به درخواست شما سفارشی کرد.
 • Airless Skincare Packaging Set

  ست بسته بندی مراقبت از پوست بدون هوا

  ما می توانیم طراحی آثار هنری و خدمات قالب را با تیم طراح داخلی و کارگاه قالب ارائه دهیم، اشکال مختلف ظروف و طراحی چاپ را می توان بنا به درخواست شما سفارشی کرد.
 • Travaling Skincare Packaging Set

  ست بسته بندی مراقبت از پوست Travaling

  ما می توانیم طراحی آثار هنری و خدمات قالب را با تیم طراح داخلی و کارگاه قالب ارائه دهیم، اشکال مختلف ظروف و طراحی چاپ را می توان بنا به درخواست شما سفارشی کرد.
 • PCR Bottle

  بطری PCR

  ما می توانیم طراحی آثار هنری و خدمات قالب را با تیم طراح داخلی و کارگاه قالب ارائه دهیم، اشکال مختلف ظروف و طراحی چاپ را می توان بنا به درخواست شما سفارشی کرد.
 • Shampoo Bottle

  بطری شامپو

  ما می توانیم طراحی آثار هنری و خدمات قالب را با تیم طراح داخلی و کارگاه قالب ارائه دهیم، اشکال مختلف ظروف و طراحی چاپ را می توان بنا به درخواست شما سفارشی کرد.